صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٤/۱٢/٥

کوچولو

 

 

زن ومرد روبروی هم نشستن،بچه از سر و کول مرد بالا میره و یه بند در حال ورجه ورجه است .

مرد نگاهی به بچه میکنه و لبخند میزنه،چشماش پر از محبته،بچه دستاش روی پاهای مرد ِو بهش میخنده،مرد نگاهش رو بطرف زن میچرخونه،صورتش در هم میره ،درخشش چشماش کم میشن.

 

-         نگرانشم،مواظبش باش !کوچولو ِ،خیلی مواظبش باش من که نمیتونم مواظبش باشم،اما تو باش!

 

کوچولو سرش به کار خودشه،نگاه به زن میکنه که داره اونم با همون چشمای مهربون نگاش میکنه اما لبخندی به لب نداره،گره ای کوچک در ابرو داره اما داره با عشق نگاش میکنه،کوچولو سرگرم بازی خودشه،مرد هم داره نگاش میکنه،این بار بدون لبخند فقط با نگاهی عمیق و عاشقانه.

 

*خوب منم خیلی نگرانشم،باید مواظبش بود،آره هنوز کوچکه،حساسه،شکننده است،اما خووووب منم نمیتونم پیشش بمونم!

 

کوچولو دستش رو مشت کرده،زن و مرد هم نمیدونن چرا؟شاید اینم جزءبازیشه!

کوچولو شنیده قلب آدما اندازه دست مشت کرده شونه،نگاه به دست زن و مرد میکنه،دست اونا خیلی از دست خودش بزرگتره،مشتشون هم بزرگتره خوب پس دلشون هم بزرگتره،خوب اونا دلشون بزرگه پس حق دارن مثل دل کوچولو زود تنگ نشه!

 

زن ومرد کار دارند،زن و مردنگرانند اما کار دارند،زن و مرد دوسش دارند اما کار دارند،زن و مرد میخوان مواظبش باشن اما کار دارن،زن و مرد....

 کوچولو از تاریکی میترسه ،کوچولو سردشه ،کوچولو گشنشه،کوچولو گریه میکنه ،کوچولو مریضه!

کوچولو منتظر باید بمونه تا یه روز مشتش اندازهء زن ومرد شه ،اونوقت دیگه دلش گنده شده ،اونوقت نگران شه ،دوستم داشته باشه، اما کم کم یادش میره نگرانه و دوس داشته! آخه دیگه دلش بزرگ شده و زودی تنگ نمیشه!!!

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]