صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸۳/۱٠/۱۸

 

 

من دیشب همون مقداری که از شعر اخوان به ذهنم اومد نوشتم،حالا با پوزش از دوستداران اخوان که می خواهند ترورم کنند اینم کاملش:

 

 

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است.

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.

 نگه جز پیش پا را دید نتواند.

که ره تاریک و لغزان است و گر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از

بغل بیرون که سرما سخت سوزان است

نفس کز گرمگاه سينه ميآيد برون ابری شود تاريک

چو ديوار ايستد در پيش چشمانت

نفس کاين است پس ديگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور يا نزديک 

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]