صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٥/٤/۱٥

Dream box

 

 

وقتي فكرا هجوم ميارند،نميدوني واقعيتي بود از رويا يا رويائي از واقعيت!

اما هر چي كه بود،تكرارش در ذهنت حفره اي عميق در وجودت ايجاد ميكنه،اينقدر عميق كه ميترسي اگه بيشتر بهش فكر كني ،اينقدر اين حفره عميق شه كه درونت پوك شه.

همه ش رو ميبندي و اين بسته زيبا رو به يه گوشه ار ذهنت ميفرستي،هر وقتم يه تكه اش بيرون مياد و ميخواد مثل موريانه خوردنش رو شروع كنه،در جعبه رو آروم باز ميكني و ميفرستيش توي جعبه و در رو ميبندي.

يعد چشمات رو آروم باز ميكني و لحظه حال رو لمس ميكني.

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]