صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸۳/٩/۱٩

يار دبستانی من

 

آقا اعتياد بد درديه گرفتار نشين نباشه انگار هيچی نيست يه عمری بدون گرفتاری زندگی کرديم آخرش به دام اين اينترنت گرفتار شديم از دو شب پيش تا حالا همهisp ها قطع بودن که با کلی تحقيق و تفحص فهميدم ۲ تاش کار ميکنه و رفتم کارت گرفتم حالا بماند که تصميم داشتم کلی راجع به روز دانشجو بنويسم و نشد

نميدونم چرا هرچی می خوام اينجا بنويسم روی کاغذ نمی تونم بنويسم.

بهر حال امسال آخرين روزدانشجوئی بود که خاتمی رئيس جمهور بود و چقدر احساسهای ما(نسل جوانی که اورا باور داشتيم و دوست ميداشتيم) عوض شده.

سال اولی که به عنوان رئيس جمهور برای سخنرانی به دانشگاه رفت در فضای باز سخنرانی کرد جای سوزن انداختن نبود همان موقع مخا لفان برای بر هم زدن جلسه از هيچ کاری کوتاهی نميکردن و جمعيت با عشق و با هزاران اميد يک صدا خاتمی را تشويق ميکردن بعدش هم که مخالفان کفن پوشيدن که چرا در ماه محرم دست زدن و سوت کشيدن!

و حالا همان رئيس جمهور به دانشکدهء فنی ميره جائی که رقم زننده ۱۶ آذر بوده همان مخالفان روی صندلی نشستن و براش دست می زنن و اون رو تشويق ميکنن و دوستهای قديم پشت درهای بسته کتک می خورند و اون رو هو می کنن واقعا بايد به اين هنر خاتمی تبريک گفت که مخالفانش رو به موافق تبديل کرده و چيز زيادی رو هم از دست نداده جز آبرويش که در دورهء دوم به گرو گذاشت و حالا بر باد رفته.

احساس من به خاتمی احساس يک عاشق به معشوقشه که می بينه در کمال نا باوری اونو به رقيب فروخته تازه خودش رو هم محق ميدونه.

چشمای خاتمی خنده ای داشت که به آدم اميد ميداد و حيف اون نگاه که  مرده و اون لبخند که صداقتش رو از دست داد او قلبهائی رو شکست که هيچ چيز اونا رو ترميم نميکنه نسل ما  نسل خوبی بود نسلی که با آرامش می خواست به خواسته های بر حقش برسه نسلی که خيلی وقتها بزرگان رو به آرامش و صبر دعوت می کرد و حيف که اين نيروی عظيم رو از دست داد و چه به نا حق سوختيم.

بهر حال اين هم بگذرد همانطور که ۱۶ آذر ۳۲ گذشت.

 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]