صدای پایم از انکار راه بر می خاست 

خانه
آرشيو

پست الكترونيكنویسندگان
فاطی ترابی
 

آرشیو من
بهمن ۸٩
آذر ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
 

لینک دوستانآمار وبلاگ :

temp-designer

 

 

۱۳۸٤/٩/۱۱

کدوم عجيب تره زندگی يا آدما؟

 

الان ديگه بايد جمعه باشه،چون ساعت ۱:۳دقيقه است ! دارم ازBeat of your heart با  صدای Hayley Westenra لذت ميبرم!خوشحالم که ميتونم تا هر وقت دلم خواست بيدار باشم و صبح تا هر وقت خواستم بخوابم،بعد از مدتها بدون فکر فقط دارم تايپ ميکنم،ميدونين از سر شب به اين موضوع فکر ميکردم که آدم موجود جالبيه،شايدم زندگی جالبه منظورم از جالب همون funبودنشه ،همه ما موجودات عجيب حتماً تو زندگی چيزای داشتيم که توی يه مقاطعی برامون خيلی مهم بودن يا فکر ميکرديم که اگه اونچه رو که ميخوايم نشه يا يه جور ديگه شه ،وااای چی به سر خودمون يا زندگيمون مياد يا اله و باله ميشيم و نميتونيم دوام بياريم حتی از شدت فاجعه اون لحظه به خودمون لرزيديم و چه بسا چند قطره ای هم اشک نثار مرثيه سرائی برای خودمون کرديم،اما زندگی چرخيده ،با چرخيدن همون سيبه که تا بياد پائين هفتاد تا دور زده همه چی يه جور ديگه شده،معمولاً غريب به اتفاق اونچه که فکر ميکرديم اگه عوض شه چی ميشه عوضم شده نه آب از آب تکون خورده نه بلائی بر سر ما نازل شده و ما زندگيمون رو کرديم و اون لحظه هم چه بسا اينقد دلمشغوليهای جديد ديگه داشتيم که يادمون رفته يه زمونی برای اينکه مبادا اين اتفاقها بيفته نگران بوديم،من ديگه مدتهاست هر وقت که ميخوام وارد يه دوره استرسی شم يا فکر کنم وای اين کارم چی ميشه همون لحظه به خودم گفتم-و همچنين به دوستام-که سال ديگه اين موقعه همه چی حل شده يا عوض شده ،مثل حالا که مشکلات پارسال اينموقعه توش گم شده!اونوقت يه نفس راحت کشيدم و به آرومی نگام رو به جلو دوختم!

ميدونين هيچی توی زندگی اينقدر سخت نيست که نشه تحملش کرد و اينقدر هم آسون نيست که بشه تحملش کرد!:)))

HAYLEY WESTENRA LYRICS

"Beat Of Your Heart"

Carry me away from this dark and lonely room
Light me in your arms - all I want to know is you
Chase away the darkness with everything you are
I will find my strength in the beat of your heart

Picture book of memories, how we used to be
Some people spend a lifetime waiting for their dreams
But I won't find the answers by looking at the stars
I will find my strength in the beat of your heart

Time held in our hands
Will change into years gone by
If I can hold on to you
I'll leave all my fears behind

Holding on we drift like two flowers on the sea
Riding on the waves letting go of what will be
I won't find the answers by staring at the stars
I've found all my dreams in the beat of your heart
I've found all my dreams in the beat of your heart

ممنون نيلی جونم 

فاطی ترابی

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]